Twitter

@unionen747

Fellesforbundet

Min side

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 

(Arbeidsmiljøloven, forkortet AML.) er en norsk lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Dagens lov trådte i kraft 1. januar 2006, og den bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977. Loven gjennomfører EUs rammedirektiv om arbeidsmiljø. Loven gjelder både for private og offentlige virksomheter, men sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart er unntatt fra lovens virkeområde.         Disse har imidlertid andre særlover som sier mye av det samme som arbeidsmiljøloven.

Loven regulerer mange sider av arbeidsmiljøet, blant annet grunnleggende krav til arbeidsmiljøet (kapittel 4), verneombud (kapittel 6), arbeidstid (kapittel 10), arbeid for barn og unge (kapittel 11), rett til permisjoner (kapittel 12), vern mot diskriminering (kapittel 13) og regler om ansettelse, oppsigelse og avskjed (kapittel 14 og 15).

Arbeidsgiveren skal stå for opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), og sørge for at arbeidet er forsvarlig, altså at arbeidet skal være åpent for tilpasninger til personers forutsetninger og livssituasjon og ikke være helsefarlig. Dette gjelder spesielt for unge arbeidstakere.